حساب, هفتم هدف

دوشنبه زنگ 3 1402 10 4

اول اقای یادگاری وارد کلاس شدن بعد گفتند همه دفتر ها و همه کتاب کار ها روی میزتان من می خواهم ببینم  و از سوال های امتحان جامع مشکلی نداره دو تا از بچه ها مشکل داشتن سوال های 109و110 و به یکی از بچه ها گفتند که کتاب کار هم بیان هل کنن همینطور مشق ها را نگاه می کرد می گفت این سوال را یکی که بلده بیاد پای تخته اکر کسی کتاب کار نیا اورده جلسه ی بعد می میند