هفتم هدف, هندسه

حسین سلیمی . هندسه . هفتم هدف

به نام خدا

استاد دوباره انتقال رو توضیح دادند =

انتقال=یک شکل تمام نقاطش بدون چرخش به جای دیگر می روند


دوران = دور یک نقطه بچرخد . 180


درجه و جهت برایش مهم نیست . 

و داخل تمام این تبدیلات شکل تغییر نمی کند.


بعضی وقت ها روی یک شکل دو تبدیل امکان دارد اتفاق بیفتد .               


پریم = ما وقتی پریم یا زگون استفاده می کنیم به هم ربط دارند .


تقارن = یک شکل بر عکس نسبت به خط کشیده می شود .


شکل های مساوی ( هم نهشت ) = ما در حقیقت می گوییم اگر دو شکل با هم مساوی باشند برای همین ما می توانیم آنها را منطبق کنیم . 

اگر روی با انتقالات هم منطبق شود در اصلاح به ان هم نهشت می گوییم .


شکل های متناظر هم نهشت هستند


حسین سلیمی . هندسه . هفتم هدف