دروس, زبان انگلیسی, هفتم مسوولیت

انگلیسی گروه2A دی 1402

اول از همه شب یلداتون با کمی تاخیر مبارک.

امروز آقای خیام نکویی درس 5 را درس دادند که درباره نسبت های فامیلی است.

ایشان امروز ضمیر فاعلی،حال ساده،مفعولی و استمراری را توضیح دادند.

ایشان به ما گفتند که این ضمایر را صرف کنیم.

بعد درباره فصول و اینکه در چه فصلی باید چه لباسی بپوشیم توضیح دادند.

در آخر کلاس دوباره مثل همیشه آقای ثانی بازی داشت.

اما این دفعه با آقای فرزاد صادقی این کار را کردند.

پس از بازی آقای ثانی استاد فرصت کرد کمی از درس 6 را هم درس بدهند.

بعد گفتند برای هفته بعد کوییز شفاهی داریم و زنگ خورد

 

 

یلدا مبارک