قرآن, هشتم کوشش

قرآن و امتحان

بسم الله الرحمن الرحیم

این جلسه که گفته بودن امتحان میگیرن و گرفتند.
ابتدا با ورود به کسایی که نفرستاده بودند گفتن که بفرستین که ثبت نشه و از نمره مستمر تون کم بشه بعد حضور غیاب رفتند و صفحات تکلیف را حل کردند و بعد از آن یک از صفحات قرآن را انتخاب و به ترتیب از نوس قادرانی شروع و به میر سعیدی ختم شد و هر نفر یه خط را میخواند.

در آخر هم که گفتن صندلی هاتون را روبه معلم کنین که امتحان کتبی داریم در امتحان فقط کلمه بود که بعضی ها که اسمشون را نمیارم در ظاهر انسان پاک و مقدس هستند 🤲🤲 ولی تق*لب میکنند.