فارسی, هشتم کوشش

خلاصه ی فارسی زنگ سوم

امروز اقای صادقی بیشتر جزوه ها را که در باره‌ی گروه اسمی و هسته و …. بود را در زنگ اول درس دادند و چیز خاصی در زنگ سوم نگفتند و پیشتر در باره ی امتحان دی صحبت کردند که کفتند ممکن است از امتحانی که اول گرفتیم هم سوال مشابه ان بیاید و باید کل جزوه هایی که سر کلاس دادم و معنی شعر ها ومعنی کلمه ها و املای درست واژه ها را بخوانیم و یک تقلب کوچولو هم در باره ی امتحان گفتند که فقط اضافه ی تشبیهی در امتهان می اید و در باره ی کویز های کلاسی حرف زدند که کفتند برای جلسه ی بعد امتحان روخوانی از درس اول تا درس هفتم است .      در ادامه در باره ی تکالیف گفتند که باید هفت تا فعالیت نوشتاری نوشته باشیم تا الان و امتحان را با دو تا برگه ای که بهتون دادم را در یک پوشه یا در دفتر خود داشته باشید و برای جلسه ی بعد بیاورید .