دروس, فارسی, هفتم هدف

فارسی زنگ آخر سه شنبه۱۴۰۲/۹/۲۹

بسم الله الرحمن الرحیم

در کلاس آنلاین شعر توفیق ادب را آوردیم ابتدا مرتب سازی شده بیت اول را بچه ها در گفت و گو نوشتند و بعد استاد درست آن را گفتند و بعد بیت اول را معنی کردیم.

سپس درباره اینکه منادا چه وقتی حذف شده و چه وقتی حذف نشده صحبت کردیم بعد استاد گفتند راه ساده اش این است مثال وقتی بعد ای با کلمه حرف نمی زنیم مندا حذف شده و اگر حرف می زنیم منادا وجود دارد.

بعد بچه ها سوال هایی را که داشتن پرسیدن و استاد جواب داد سپس دوباره رفتیم سراغ شعر،و بیت دوم را اول مرتب سازی کردیم بعد  نقش یابی کردیم و معنی کردیم.

سپس دوباره برگشتیم سراغ با کمک بچه ها بیت اول را  نقش یابی های آن را هم انجام دادیم.

تکلیفی هم استاد ندادند.