حرفه و فن, هفتم مسوولیت

چهارشنبه 1402/9/22 زنگ حرفه و فن

امروز بخاطر الودگی هوا مدارس اصفهان تعطیل شد برای همین ما با ویدیو کال درس میخوانیم امروز اقای حجابی گفتند که ویدیویی که هفته پیش گزاشته بودم رو میخوایم ادامه بدیم تنها گروهی که جلسه ی قبل اون کار را انجام داده بود گروه های یک هر دو کلاس بودند برای همین استاد امروز ادامه ی کار هفته پیش را انجام دادند.
اقای حجابی یک ویدیو گزاشتند که درباره کشاورزی بود و بعد گفتند هر دو کلاس بعد دیدن این ویدیو از هم سوال بپرسند و جواب بدهند و اگر سوال و جوابتان خوب بود گروهتان مثبت میگیرد و تا اخر کلاس مشغول این کار بودیم و تمام گروه ها توانستند این کار را انجام دهند.