نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش ۱۴۰۲/۹/۲۴

اقای محمدی وارد کلاس شدند و باشعری مهم شروع کردند  شعری از آرمانشهر سهراب

پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها به روی تجلی است 

بام ها جای کبوتر هایی  است که به فواره های هوش بیشتر می نگرند 

دست هر کودک ده ساله ی شهر شاخه‌ی معرفتی است 

توصیف آرمانشهر از نظر اقتصادی به ح مل ونقل ،محیط زیست آموزش و پرورش و فرهنگ و……

یعنی این شهر مانند کشوری خوب برای سهراب است که اورا توصیف می کنند

استاد هم در باره  ژول ورن  توضیح دادن

استاد گفتند خیال پردازی برای آینده مفید است و دانش می آورد 

آقا محمدی گفتند بیایید و موضوع هفته پیش را بخوانید

امروز وقت کم داشتیم و بعد از انشاء دیگر دوستانم کلاس به اتمام رسید

خدا نگه دار