زندگی, هفتم هدف

شنبه زنگ اول (زندگی) 1402/9/25

آقای رفیعایی در مورد کار هایی که مسول هستیم حرف زدند و گفتند دیگر باید به فکر باشید و در مورد کوه هم تشکر کردند و بعد آقای اخوان آمدند و گفتند بازی داریم و به حیاط رفتیم استاد به هر گروه یک لیوان دادند و در مورد قوانین و طرز بازی کردن را گفتند : باید با آبی که در لیوان است خطی بین موزاییک ها بکشند که برای هر موزاییک هر گروه 1 امتیاز دریافت میکند و قانون هم این بود که باید آب داخل موزاییک ها خشک نشوند و اگه بشود شمارش نمیشود 


به کلاس برگشتیم استاد گفتند : امانتی ها را بدهید و گروه 1 و 5 لیوان ها را دادند و استاد شروع به نوشتن امتیاز ها کردند 

گروه 1                                                    14 + 5 = 19

گروه 2                                                    16

گروه 3                                                    23 

گروه 4                                                    17

گروه 5                                                    18 + 5 = 23                        از دست میدهیم ← منابع 

ادامه دادند : اگر یک بار دیگر این بازی را کنیم ولی این دفعه با دو لیوان میگویی چه ارزشمند در زندگی هم ما نعمت هایی داریم که ارزش آن دست ما نیست و آن را هدر میدهیم 


حالا شما بگویید چه منابع دیگری داریم ؟

    پول          ↕ سوخت ، گیاهان ، معدن ،زمین برق ، خاک ، آب، نفت ، گاز

    منابع        ↕ جانواران ، انرژِی هسته ایی

    زمان        ↕                       وقت ( زمان )


کدام منابع مهم تر و اصلی تر است ؟ 

ما برای گاز ، برق و… بسیار مدیر و اداره داریم  که انرژی تجدید پذیر را برگردانند ولی برای وقت نداریم چون ما نمیتوانیم به روز گذشته برگردیم برای همین است که به یک منبع مهم تبدیل می شود مثلا اگر شما شما وقت بیشتری داشتید فکر میکردید که چگونه آب کمتری مصرف کنید برای همین است که میگویند وقت طلاست در جلسه بعد به این موضوع بیشتر میپردازیم 


تکالیف : فکر کردن به مدیریت منابع