فارسی, هفتم هدف

زنگ فارسی سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند  و  اول از همه تکلیف نمونه سوال ها را دیدند .سپس بخش های که در آزمون جامع می آید و نوع سوال ها را گفتند.

بعد درباره نوع دادن آزمون جامع به ما کمک کردن که راحت تر آزمون را بدهیم توضیح دادند.

سپس رفتیم سراغ درس هفت و سه بیت اول را به کمک یچه ها  مرتب سازی و معنی و نقش یابی کردیم  و نیز جمله شماری هم کردیم . بین مرتب سازی ها نیز  اشکال هایی که در نمونه سوال ها یا در درس داشتیم را رفع کردیم.

تکلیف هم این شد که نمونه سوال ها را با دلیل و‌تشریحی یا در دفتر یا چاپ کنیم(البته کاغد را باید در دفتر بچسبانیم) و بنویسیم.