فارسی, هفتم هدف

زنگ فارسی سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم

سر کلاس آنلاین اول کمی صبر کردیم تا همه ی بچه ها بیایند بعد حضور و غیاب را انجام دادیم سپس رفتیم سراغ درس ۳ و شعر ها و آنها در طی کلاس مرتب سازی و معنی کردیم و نهاد و مفعول آنها  را مشخص می کردیم.

برای مرتب سازی و معنی مشخص کردن بچه ها در چت نظرات خود را نیز می توانستند بیان کنند و  اگر هم سوالی داشتند می پرسیدند.

نکته:استاد در کلاس نیز گفتن برای نقش یابی در جملات باید اول مرتب سازی کرد.

تکلیف هم این شد که فیلم بارگذاری شده در همکلاسی دیده شود و سپس به تکلیف نقش یابی  در دفتر پاسخ داده شود. و تا ساعت ده ارسال شود.