هفتم مسوولیت, ورزش

زنگ اول ورزش1402/9/23

امروز بچه ها با سر و صدای زیاد در اتوبوس به ورزشگاه رفتند.در راه معلم ها حضور و غیاب کلاس هدف را کردند.وقتی به ورزشگاه رسیدیم بچه ها باذوق و شوق به سمت ورزشگاه دویدند به خاطر اینکه دو هفته ورزش نرفته بودند.بعد از گرم کردن های  آقای سیرانی بچه ها به خط شدند و سریع تیم کشی کردیم چون به خاطر امتحان زمان ورزش ما کم شده بود.خلاصه که کل تیم ها آن روز بازی خوبی کردند اما از بین این تیم ها تیم آقای نیاسری با 1باخت بهترین تیم آن روز شدند.از نظر من نامزد های امروز آقای اله یاری با دریبل کردن های خوب و بازی زیبا،آقای ثانی با دفاع خوب و پاسکاری های خوب و خودم(محمد جواد کریمی)با زدن دو گل آقای گل آن روز شدم.متاسفانه ما به خاطر امتنحان کمی زود تر به مدرسه برگشتیم و باز هم بچه ها در راه برگشت سر و صدای زیادی می کردند و همه با قیافه های غمگین به خاطر امتحان به مدرسه برگشتند.