فناوری, هفتم هدف

دوشنبه 27 آذر کلاس فناوری هفتم هدف

سلام امروز اقای اخوان وقتی وارد جلسه شدند گفتند که من تکلیف ورد را یک هفته تمدید کردم ولی بیشتر افراد تکلیف را ارسال نکردند.

برای همین یک روز دیگر هم ان را تمدید کردند و گفتند که اگر این افراد تا فردا ارسال نکنند آنها را جلسه بعد در کلاس راه نمی دهیم و باید با خانواده بیایند سپس ورد بچه هایی را که ارسال کرده بودند دیدند و نمره دادند بعد از دیدن ورد چند نفر شروع به دادن درس جدید که در مورد جدول کشی در ورد بود توضیحاتی دادند و گفتند که تکلیف برای جلسه آینده این است که کارنامه خود را در ورد رسم کنید و برای هر درس توضیح کوتاهی بنویسید. این تکلیف را به صورت کامل می توانید در سامانه همکلاسی ببینید.