هشتم کوشش, ورزش

ورزش کوشش

امروز با بارش لطف الهی یه سمت اوتوبوس رفتیم و سوار شدیم و اوتوبوس مثل حمام بخار کرده بود به لطف الهی سالم رسیدیم تا رسیدیم قرار بود مسابقه بین کلاسی واوال(والیبال) برقرار بشه که نشد ما رفتیم برا گرم کردن که بچه ها گفتن وسط بازی گرم میکنیم و این هفته فوتسال واقعی را چشیدیم چون چهار به چهار بازی کردیم و پدرمون در اومد و اقای رفیعایی و… رفتند و بسکتبال زدند بر بدن