فارسی, هشتم کوشش

مستند سازی فارسی زنگ سوم

اول از همه اقای صادقی یک حضور و غیاب کوچولو کردند تا اگر کسی خواب است یا در رخت خواب است مشخص شود 😁

سراغ کتاب رفتیم و دانش ادبی صفحه ی ۵۰ را خواندیم و اقای صادقی در باره ی ان گفتند که ما چند ادبیات داریم

مثل


حماسی =شاهنامه و اشقانه و یک نوع ادبیات دیگر هم داریم که به ان اندرزی یا تعلیمی می گویند که در این ادبیات سعی میشود راه بهتر زیستن آموخته شود مثل =کلیله و دمنه مثنوی معنوی ،بوستان شعدی و گلستان سعدی است

بعد از ان سراغ گفت و گو کنید رفتیم که گفته بود شعر شوغ مهدی را با لهن خوب و مناسب در کلاس بخوانید .

در پایین صفحه ی ۵۰ یک نوشته بود که گفته بود در املای (جزء)و(جز)باید دقت کرد (جزء)به معنی بخشی از کل یک چیزی است و (جز)به معنی مگر ،غیر و الا است .