عربی, هفتم هدف

عربی سه شنبه 21 آذر. هدف

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد که وارد شد سریع جای بچه ها را درست کردند برای آزمونک ولی جا خیلی کم بو برای همین استاد رفت تا از دفتر اجازه بگیرند که بچه ها را دردسالن بیاورند آنجا آزمونک را بگیرند بعد استا توضیحات آزمونک که شامل زمان آزمونک و اینکه دو آزمونک می گیرند گفتند و بعد تمام شدن زمان آزمونک اول که معجم بود 15 دقیقه زمان داشت آزمونک دوم را شروع کردند که از بدانیم بود و 10 دقیقه زمان داشت وبعد از به اتمام رسیدن زمان استاد برگه های همه را جمع کردند و وارد کلاس شدیم گروه 5 بازی داشت یعنی گروه خودمان اول یک بازی چهار گزینه ای که از درس 2 بود و 50 پله برای هر گروه داشت انجام دادیم و بعد هم پانتومیم که سطح( سخت:150 متوسط:100 _ آسان:50 ) داشت و یک گروه که امتیاز کمتری داشت که  گروه 3 می شد آمد و بازی این گونه بود که کلمه عربی را معنا می کرد وبعد بازی می کرد این گروه از گزیه سخت انتخاب کرد و  50 پله کسر شد تا کلمه برای او معنا شود ولی توانست جواب بدهد ووقت کلاس تمام شد و•••