تاریخ, دروس, هفتم هدف

تاریخ 22/9/1402

امروز کلاس آنلاین بود، استاد در مورد خواندن تاریخ در گذشته برای ما توضیح دادند،استاد به ما گفتند{ فر دوسی در کتاب های خود مثل شاهنامه تاریخ را به صورت داستان میگفت.}

کیومرث اولین پادشاه تاریخ بود. و اسم پسرش سیامک بود که جانشین او شد. پسر او در جنگ با اهریمن کشته میشود. بعد از آن کشف های زیادی از جمله آتش،توسط هوشنگ کشف میشود. و روزی که به کوه رفته بود، ماری را دید و. به طرف او سن پرت کرد، و دید سنگ ها آتش گرفتند و آتش را کشف کرد. جشن سده یکی اط جشن هایی است که در آن تمدن پیشرفت میکند. پسر هوشنگ، تهمورس نام دارد. او برای اولین بار، بافتن پشم و دوخت و دوز را کشف کرد. پسر او جمشید است. جمشید 300 سال پادشاهی کرده استو تقسیم کار را شروع میکند با چهار گروه

گروه یک = پارسایان{روهانیون}

گروه دو= فرمانده ها و ارتش

گروه سه= صنعتگران و کشاورزان

گروه چهار = پادشاهان

{{{{   مممنون که این متن  را خوندید}}}}