زبان انگلیسی, هفتم هدف

کلاس زبان گروه B شنبه 11 آذر 1402

استاد مهری امروز درمورد  Age  و سن و سال و Conversation، لغاتی چون birthday، when و now  صحبت کردند.گفتند که برای پرسش در مورد سن و سال از چه جمله ای استفاده و یا برای پرسش در مورد ماه تولد از چه جمله استفاده کنیم.بعد از درمورد ماه ها و روز ها و اعداد انگلیسی صحبت کردند که از شنبه تا جمعه و از ژانویه تا دسامبر (Saturday….Friday  January….December) ره به ما  به ما یاد دادند.همچنین از اعداد 1تا 100 صحبت کردند.و در آخر به ما گفتند که باید ورک بوک درس 3 را حل کنیم و تکالیفی که در همکلاسی قرار دارد را تا جسه ی بعد انجام دهیم که شامل حروف نویسی اعداد (به حروف نوشتن اعداد) و نوشتن روز های هفته هرکدام به تعداد دو در دفتر بنویسیم.به مافته شد که برای خواندن درس 4 آمادگی داشته باشیم و برای جلسه بعد آماده شویم.