دروس

پیام های آسمانی ۱۴۰۲/۹/۵

آقای ناصری امروز به جای پیام ها عربی کار کردند برای همین من مستند نگاری عربی میکنم استاد به ما کارت های قدرتی که خود درست کرده بودند را نشان دادند که این کارت قدرت ها برای آزمونک ها بدرد میخورد که برای خرید آن باید از پله های خود بدهید و آن کارت ها را بخرید و این کارت ها قدرت هستند یعنی مثلا یک بار میتوان فرد خریدار آن کارت یک دقیقه کتاب خود را وسط امتحان 《تنها》باز کند و بعد هم نقشه ذهنی درس الثانی (بخش اول) را دادند و بعد بدانیم آن را