حساب, هفتم هدف

مستند نگاری دوشنبه زنگ دوم حساب ابوالفضل آقا محمد ربیع کلاس هدف

آقای یادگاری وارد کلاس شده گفتند حدیثی درباره امام هادی علیه السلام برای این هفته می‌گوییم امام هادی علیه السلام می‌فرمایند هر کس بیشتر از حق خود بخواهد هیچ چیز حقش نیست یعنی اگر بیشتر از حق خود بخواهی همان حق خود هم برای تو نباید باشد بعد آقای یادگاری تمرین‌های صفحه ۳۹ کتاب را حل کردند استاد یادگاری گفتند ما حتی فکر کردنمان هم روی کاغذ باشد ما هیچ چیز را نمی‌توانیم در ذهنمان انجام دهیم همه چیز و همه چیز را باید روی کاغذ انجام دهیم آقای یادگاری مفصل درباره این کار برای ما توضیح دادن و بعد صفحه ۴۰ را حل کردن و استاد برای هر تمرین کسی را صدا زدن و حل کرده