عربی, هشتم تلاش, هشتم کوشش

عربی 8/18

سلام

اول از همه آقای فهامی با سر و صدای بچه ها اومدند سر کلاس همه ساکت شدند و استاد شروع کرد کاربرگ شماره ده را جواب هاش رو بگه جواب ها را که گفتند 20 دقیقه از کلاس باقی موند و استاد یه فیلم گذاشتند و از اون فیلم سوال می‌پرسیدند و مثبت میدادند منو یه چنتا دیگه مثبت گرفتیم ، کلاس که تموم شد مثل همیشه بچه ها با سرعت زیاد از کلاس خارج شدند