عربی, هفتم مسوولیت

عربی ٢١ اذر

سلام 

امروز رفتیم طبقه ی پایین برای امتحان، از اون امتحان سخت ها

امتحان دو بخش داشت بخش اول  معجم بود .  ۹۸ تا کلمه که باید معنی آنها را می نوشتیم و ۹۸۰ تا پله داشت؛ هر کلمه ده پله. 

بخش دوم کلمات پرسشی بود که باید در جای خالی قرار می دادیم .این آزمون کلا حدود هزار و صد پله داشت.

آزمون وقت ⏳️کمی داشت بخش اول پانزده دقیقه و بخش دوم ده دقیقه
آقای ناصری گفتند این آزمون در سال هفتم فقط یکبار برگزار میشه .

بعد از امتحان به کلاس برگشتیم  و بازی که آقایان صفری و گندمکار طراحی کرده بودند را بازی کردیم جایزه گروه اول صد پله و گروه دوم پنجاه پله.

در پایان کلاس آقای ناصری آزمون سه شنبه آینده را یادآوری کردند و گفتند این آزمون هم سخته.