دروس

زنگ اول شنبه ( اجتماعی )

استاد به بچه هایی که قرار بود درس 4 را  بدن را صدا زدند و فایل پاورپوینت را باز کردند و بچه ها هم صحبت ها را شروع کردند:

و چند نمونه از قوانین کشور خود را توضیح دادند و در اخر با تشکر استاد کلاس قرار شنبه تموم شد . 

تکالیف: درس 3 و 4 برای جلسه بعد بخوانید + پرسش کلاسی