حرفه و فن

حرفه و فن 9/10

                                                                                            به نام خدا

استاد همان موقع گفتند به ها و گزارش نویسی و اگه کسی انگور هایش را نیاورده بود الان بیاید استاد از روی لیست به نوبت صدا زده و به و گزارشنویسی را میدید و نمره ثبت میکرد بعد این کار گروه 4 آمد و جایی که باید ارائه میدادند را ارائه دادند و بعدش استاد گفتند یک کار انجام دهید و راحت مثبت بگیرید استاد گفتند صفحه ی 19 را نوشته  و اکر درست بود مسبت میگید همه نوشتند و به استاد ددادند استاد یک فیلم درباره ی ریشه ی گل گذاشتند و گفتنند این مرد با ریشه ی درخت که خیلی کاربردی ندارد از او کلی چیز های زیبا میسازند و استاد برگه ها را صحیح کرد و هرکس که بدون غلط بود را مثبت گذاشته و به ما گفتند افرین انتضار نداشتم بیشتری ها مثبت بگیرند و شما نسبت به اون کلاسی ها مثبت بیشتری گرفتید