فارسی, هفتم هدف

امروز ۱۶ اذر درس ادبیات حسین جان نثاری

استاد برای تکلیف چندجمله برای نقش های فعل مفعول نهاد فعل حرف اضافه دادند واستاد در کلاس به رفع تمرین هایی که بچه ها در خانه انجام داده بودیم پر داختند جمله ها عبارتند از
الف رزمند گان دشمن را از خاک ما بیرو ن انداختند
ب همه ی معلم ها بچه هارا دوست دارند
ج ایرانیان خدمات زیادی به اسلام نمودند
د ما دیروز به مدرسه نرفتیم
در جمله الف رزمندگان نهاد. دشمن مفعول. از حرف اضافه خاک متمم بیرون اندا ختند فعل
در جمله ب همهی معلم ها نهاد بچه ها مفعول دوست دارند فعل استاد گفتند همهی جمله ها متمم ندارند
در جمله ج ایرانیان نهاد خدمات زیادی مفعول به حرف اضافه اسلام متمم نمودند فعل
در جمله د ما نهاد به حرف اضافه مدرسه متمم نرفتیم فعل و استاد یکی یکی بچه هارا وسل کردند و نقش هارا از ان ها پرسیدند و در اخر برای غافلگیر کردن بچه ها استا ۲ جملهی دیگر هم به ان ها داد