عربی, هفتم مسوولیت

یکشنبه زنگ سوم 1402/9/18


اقای ناصری وارد کلاس شدند کمی نشتند بعد پا شدند یشان درباری ی ازمونی که چودشان می خواستند بگیرند صحبت کردند بعد رای گیری کردند که تمرین کنیم یا بازی . بازی رای اورد ولی اقای ناصری گفتند چون که کمی عقب هستیم یک درس درس میدهیم و بعد هم همه را یک بار دیگر دوره می کنیم . استاد درس 2 و بخش 5 را درس دادند و و بعد دوره های اخر هر درس را خواندیم . و بعد اقای ناصری پله بارون کردند و گفتند اگر هر کس دوره ی درس 2 را از حفظ بگوید به او با 50 پله و یا 100 پله میدهیم اقای ناصری یک کبوتر با دستشان درست کردند و گفتند برای این کبوتر دانه بریزید من ریختم ولی پیش من نیامد و زنگ خورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خدانگهدار