مهارت, هفتم مسوولیت

کلاس مهارت یکشنبه ۱۸ اذر اوریگامی امیر محمد منجوقی

وقتی وارد کلاس شدیم استاد با انرژی وارد کلاس شدن وگفتند امروز می‌خواهیم چیز های جالبی درست کنیم همه‌ی پچه ها همهمه کردند وحرف زدند بعد به کار خود ادامه دادیم به هر نفر یک برگه‌ی مربعی شکل طلایی دادند اول تصمیم گرفتیم  توپ بسازیم برای ساخت توپ باید کاغذ را از وست تا بزنیم وبعد بایر از آن طرف عمود بر خط قبلی تا میکنیم وبعد از پشت قطر او را تامیزنیم وبعد قطر دیگر را عمود میکنیم بعد شکل یک گنبد شد که باید ۲ طرف آن را به تو فشار دهیم تا یک مثلث در بیاید بعد دو ضلع مثلث را به وست می‌آوریم وتا میزنیم بعد با آن طرف هم همین کار را می‌کنیم از گوشه ای پایین یک لایه میگیریم وبه بالا می آوریم وبرای بقیه ی آن ها هام همین کار را انجام می‌دهیم یعد لایه‌ی داخلی را رکی او می‌آوریم وبعد آن را باز میکنیم ومیکنیم دا خل وبعد آن مثلثی که دفعه ی قبل درست کرده بودیم را داخل می کنیم وبعد یک تا از وسط میزنیم ولای اورا باز کرده وداخل آن فوت میکنیم