حساب, هفتم مسوولیت

پنجشنبه درس حساب ۹ آذر

به نام خدا

آقای یادگاری ابتدای کلاس صفحه ۳۵ را کار در کلاس و فعالیت را حل کردیم بعد از آن تمرین را رها کردیم و به صفحه ۳۶ رفتیم که در مورد درس جدیدمان بود که اسم آن درس معادله بود این درس در مورد این است که چه گونه ما می‌توانیم معادله‌ها را حل کنیم بعد از آن به سه صفحه قبل بازگشتیم که تمرینی بود که ما جلسه قبل آن را حل نکرده بودیم این تمرین در مورد پرانتز گذاری معادلات جبری است وقتی صفحات را درس دادند تکلیفمان را گفتند که حل کردن صفحات ۵۶ که در مورد نمودار عبارت‌های جبری بود ۵۹ در مورد مسئله‌های عبارت‌های جبری بود و صفحه ۶۳ که در مورد ضرب جمله جبری در پرانتز بود و صفحه ۶۴ که در مورد ساده کردن عبارت های جبری بود.