دروس, زندگی, هفتم هدف

1402,9,7 سه شنبه زنگ اول

سلام اقای اخوان وارد کلاس شدند و گفتند : این جلسه یکی از مهم ترین جلسات است. بعد یک فیلمی گذاشتند که راجب تقویت دو نیم کره و راه های تقویت انها بود . در میان فیلم یک سری برگه به همه افراد دادند تا انهارا نقطه گذاری کنند بهد از 10 دقیقه گفتند که افراد تعداد خط های نقطه گذاری شده را بگویند وبه تعداد خط های نقطه گذاری شده امتیاز گذاشتند و برگه را خواندند و گفتند که طبق این برگه باید یک قول نامه بنویسند ( دو عدد) و برای سه شنبه به کلاس بیاورند.(تکلیف)