دروس, فارسی, هفتم هدف

زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷

به نام خدا

آقای مجیدی آمدند و اول از همه کفتنتد که کار بسیار داریم و همکاری کنید. سپس برگه های املا را دادند و گفتند خودتان تصحیح کنید و هر گونه خط خوردگی و و غلط املایی را  را غلط بگیرید پس از تصحیح گفتند نسبت غلط ها را به ترکیب ها (کلمه یا کلماتی بین دو خط فاصله) را بنویسید. و بعد از آن برگه ها را بعضی بچه ها با کمی تاخیر تحویل دادیم.

بعد درس ۳ (نسل آینده ساز)را چند تا از بچه ها خواندند. بعد از خواندن ۲ و ۳ بند اول را کلمات سخت را معنی کردیم.

سپس گفتند که برگه های امتحانی را می دهم و قبل از زنگ به من بدهید.

تکلیفی هم در نظر نگرفتن.