هفتم هدف, هندسه

حسین سلیمی هفتم هدف.هندسه1402/09/08

هندسه   ♥                    


in the name if god

 • تبدیلات هندسی=
 • 1-انتقال=جابه جایی یک شکل بدون چرخش . نقاطی که جا بج جا می کنیم در یک راستا است و اندازه هم تغییر نمی کن.مثال=          ♥       ♥
 • دوران=شکل را حول یک نقطه چرخاندن=180درجه

 

⇑    ⇐             1-مرکز دوران

دوران=    ⇐         2-اندازه ی زاویه ی دوران

⇓    ⇐                 3-جهت دوران=1-ساعت گرد      2-پاد ساعت گرد

 

محوری=1-فاصله تا محور ثابت  2-جهت نام گذاری عکس می شود

3-تقارن=————————————

مرکزی=دوران 180 درجه به مرکز تقارن است.

محوری=شکل مثل یک اینه در ان ور کشیده می شود.مثال=                                    ———

 

  • پریم=چیز هایی که یک ربطی و شباهتی با هم دارند.تقارن حروف مثلا e=é پیریم است.و یک خط بالای ان می اید که به ان پریم می گویند . حروف در خواندن شکل اول  و در شکل 2 ساعت گرد شکل حروف خوانده می شود.
  • مثال=                                                                                             b.a_a.b

 

 • باید مراقب باشیم تقارن را با دوران اشتباه نکنیم.
 • تقارن مرکزی همان دوران 180 درجه است .
 •  1- تکالیف=تا اخر صفحه ی 50 کتاب ریاضی.
 • 2-تکالیف=حل سوالات زوج کتای کار راضی
 • خدانگه دار             هندسه.حسین سلیمی هفتم هدف.1402/09/08                 تعداد کلمات=170