حساب, دروس, هفتم هدف

حساب 02/9/9 پنجشنبه

آقای یادگاری وارد کلاس شدند و همان موقع نصف بچه ها که نه کمتر بچه ها در را باز کردند و آقای یادگاری گفت بروند برگه بگیرند و شروع کردند به حل کردن تمرین ص 33 را حل کردند بعد از حل کردن گفتند که اگر در قبل یک پرانتز منفی باشد همه اعداد داخل پرانتز در آن ضرب می شوند و بعد پرانتز را می توان برداشت بعد شروع به حل کردن ص 34 تا ص 39 شدند و هر کس هر مشکلی داشت برایش رعف اشکال می کردند و تکلیف های زیادی دادند از جمله نوشتن سولات گروهی درس یک و نباید دیگر کسی ننشته بیاورد گفتند که این تکلیف برای 5 شنبه هفته ی آینده است و ص 56 ص 59 ص 63  ص 64