تاریخ, هفتم هدف

تاریخ 15/9/1402

امروز کلاس ما آنلاین بود و استاد مدنی در مورد آریایی ها و ماد ها و چگونگی قدرتمند شدن ماد ها و شکست آشوری ها با صحبت کردند و نقشه ی پیشروی آنها را به ما نشان دادند.  آقای مدنی با ما در مورد دهیوک{دیاکو} صحبت کردند و اطلاعاتی به ما دادند مانند رفتار او و اینکه چگونه مردم او را به عنوان سران قبایل انتخاب کردند.ما فهمیدیم که دهیوک یا دیاکو در شهره گمتانه {همدان} قلمرویی ساخت و هگمتانه را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. ماد ها قدرت را بر دست گرفتند و همه ی دشمنان خود را نابود کردندو حکومتی قدرتمند در ایران ساختند. آقای مدنی برای ما در مورد هخامنش صحبت کردند و در اخر کلاس گفتند هر کسی دوست داره در مورد قوم هایی که اسمشان در شاهنامه آمده تحقیق کنند{دلبخواهی} و تکلیف هم گتند کاربرگ های 16 و 17 را حل کنیید.

خداحافظ