هشتم کوشش

کلاس قرآن1402/8/27

به نام خدا

با ورود استاد پورواسعی شروع به حضور و غیاب کردند و تکالیف را هم گیر ندادند.(اون روزی که من نوشتم و ندیدند)

بعد از اون گفتن که وقت کم است وشروع کنین به خواندن برای امتحان و همین جور که ما میخواندیم استاد یکی یکی صدا میکردند و افراد امتحان شفاهی از صفحه 17 میدادند.

در آخر کلاس استاد امتحان کتبی گرفتند و نه اونقدر سخت سخت بود نه اونقدر آسون که ما سریع حل کنیم.

تکلیف در کارسنج قرار دادند.