زبان انگلیسی, هشتم تلاش

زبان شنبه 8/27 تلاش

سلام امروز کلاس زبان از رکعت چهارم نماز شروع شد . آقای رضویان اومدند تو کلاس احوال پرسی کردند دو نفر را برای چک. کردن تکالیف بچه ها انتخاب کردند بعد مکالمه ها را پرسیدند و تمرینات درس 2 کتاب ورک بوک را حل کردند و درس جلسه پیش را دوره کردن. تکالیف هم گفتند باید اون برگه که تو همکلاسی هست را چاپ یا تو دفتر بنویسیم خداحافــــظ