فارسی, هشتم کوشش

خلاصه کلاس فارسی زنگ سوم

آقای صادقی کلاس را با برگه هایی که هر هفته می دهند  شروع کرد.

و گفتند چون امتحان دارید باید از قسمت املا و جزوه و معنی کلمات و شعرها و همچنین برگه هایی که سر کلاس دادم خوب مطالعه کنید زیرا قرار است همگی بیچاره شوید.پس چه بهتر که این جزوه هایی که امروز درس می دهم را خوب خوب مطالعه کنید.

جزوه:

در جمله به جز نهاد و مفعول و فعل و مسند چیزهای دیگری هم داریم که در ادامه توضیح می دهیم.

1-قید:حالت و مکان و زمان      مثال:علی خوشحال رفت.در اینجا قید حالت به کار رفته

                                                        علی دیروز رفت.در اینجا قید زمان به کار رفته

                                                         علی در مدرسه غذا خورد.در اینجا قید مکان به کار رفته است

2-مضاف الیه: همان مضاف و مضاف الیه است که در ترکیبات اضافی به کار می رود

3-صفت:همان موصوف و صفت است که در ترکیبات وصفی به کار می رود.

 مثال:(او)خانه ی زیبای خود را فروخت.  در اینجا زیبا صفت و خود مضاف الیه است. و جمعا خانه ی زیبای خود را مفعول است. و (او) در اول جمله حذف شده است.

ترکیب اضافی=اسم+اسم   مثال   :کیف علی

ترکیب وصفی=اسم+صفت   مثال:گل زیبا

بعد از تمام شدن جزوه چند مثال کار کردیم و مارا به خدای بزرگ سپرد.