فارسی, هشتم کوشش

خلاصه زنگ سوم روز ۱۵ ام آذر

چون که کلاس ها  مجازی شده اقای صادقی برای اینکه در وقت صرفه جویی شود گفتند همه در چت وقتی اسمشان رو خواندند عدد ۱ رو بفرستند.بعد از آن سراغ درس ۶ رفتیم وآن را تجزیه و تحلیل کردیم که در درس ۶ ام مهارت اصلی زبان( خواندن )است.


۱.شناخت نشانه ها و کلمات

۲.بازخوانی یا تلفظ واژه

۳.مطابقت دادن شکل کلمه با تلفظ آن

۴.خوانش درست متن

۵.تشخیص معنا و درک پیام متنبعد از آن سراغ شعر راه نیک بختی رفتیم و شعر را خوانده و معنا کردیم.یک نکته از درس بیان کردند.

انواع ترکیب شامل:

ترکیب وصفی

ترکیب اضافی

اضافه تشبیهی.

و یک ترکیب جدید گفتند به نام ترکیب اقترانی مثل دست ادب

از کجا بفهمیم:دست به نشانه ادب داشتن

اگر در جمله خواستیم مشخص کنیم چه اضافه ای است اگر با (است )جمله معنی داد اقترانی نیست و وصفی است .