حرفه و فن, هشتم تلاش

حرفه و فن ۸/۲۱ کلاس تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس حرفه وفن استاد بچه هایی که کیت های خود را آماده نکرده بودند را به بیرون فرستاد و یک نفر از بچه ها که بلد بود را به بیرون فرستاد تا به آنها در ایراد های خود کمک کند

بعد استاد گفتند کتاب ها را باز کنیم و درباره ی وسیله های صفحه ۷۰ توضیح دادند و بعد از آن درباره خم  کردن میله توضیح دادند که باید فاصله ی اضافه آن را خم کنیم و بعد از آن بچه های بیرون از کلاس به داخل کلاس آمدند و استاد برای آنها نمره نهایی را گذاشت

بعد استاد به عنوان تکلیف گفتند که نقشه های صفحه ۷۲ و ۷۳ را به عنوان تکلیف بنویسید و جلسه ی بعد آن را تحویل استاد دهیم

نکته:هر جلسه شما باید کار های خود را به عنوان کار پوشه به کلاس بیاورید که شاید استاد بخواهد آن را ببیند