تجربی, هشتم کوشش

تجربی 1402/9/13

دوباره امروز آلودگی هوا باعث تعطیلی کلاس های حضوری شد.
کلاس مثل چند جلسه قبل در قرار شروع شد. استاد از همان اول کلاس سریع درس را شروع کردند. استاد اول درمورد مدل اتم تامسون که در کتاب بود صحبت کردند.بعد هم یک توضیح کلی برای الکترون دادند.یکی از بچه ها درمورد وسایل شب رنگ سوال کرد و استاد هم جواب دادند و گفتند که این وسایل فسفر اسانس است و سرطان زا اهستند. دوباره درس را ادامه دادند. آقای معتمدی تا صفحه 24 کتاب درس دادند و کلاس را به پایان رساندند.

تکلیف:ندادند

جواب فعالیت (ب) صفحه 24:چون لایه اول بیشتر از دو الکترون جاندارد

                                                                                                                      پایان