حرفه و فن, هفتم مسوولیت

چهارشنبه زنگ اول کلاس حرفه و فن 1402/9/8

امروز اقای حجابی وارد شدند و گفتند که نقشه های نمک دان را که قرار بود بکشید را روی میز بگزارید. و بعد تمام نقشه ها را دیدند و نمره ی ان را داد. و گفتند کسانی که تکالیف خود را انجام ندادند هنوز فرست هست و هرچه زود تر تمام کار های خود را انجام دهید که عقب نمانید.بعد از چک کردن تکالیف درباره گیره کار توضیح دادند و گفتند که از دو قسمت فک و سندان تشکیل شده و درباره اموزش کار با گیره کار را به ما دادند و گفتند که باید قطعه خود را در کجا قرار دهیم که خراب نشود. بعد از این توضیحات استاد روی تابلو نوشتند که هر گروهی باید چه صفحه ای را اراعه دهد و چند دقیقه فرست دادند اول گروه 5 بعد گروه4 و بعد نوبت گروه 3 که شد زنگ خورد و بچه ها از کلاس خارج شدند.
با تشکر ازشما