هفتم مسوولیت, هنر

هنر یکشنبه 1402.8.4

به نام خدا

امروز اقای علی خاصی اول گفتند برگه اصلی ان خط هایی که داشتید را با دوستانتان عوض کنید و برای هفته بعد از روی ان بکشید.بعد عکس هایی از لگو های بعضی از شرکت ها و مغازه ها نشانمان دانند بعد گفتند مثلا شما از کجا  می گویید این حرف مثلا ه است شاید م باشد بعد یکی از بچه ها گفت از روی اندازه ی ان حرف میفهمیم که چه حرفی است با اینکه از شکلی که ما مینویسیم با ان فرق دارد. بعد اقا مثل چند هفته قبل عکس هایی رو دیتاشو گذاشتند و گفتند از روی ان بکشید با خط های زیاد اما باید مجموع خطوط تقریبا  تصویر را نشان دهد( عکس ها عکسی از ژاپن بونند اما بسیار سخت) تا اخر کلاس همه تقریبا از روی تصاویرمیکشیدند و اقا هم در طول کلاس تکالیف هفته قبل را از بچه ها میدیدنند و نمره می گذاشتند.

حالا که تا اینجا خواندید از شما تشکر میکنم