نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش1402/9/9

آقای محمدی محمدی وارد کلاس شدند و باشعور هرکس مامش بیش برفش بیشتر شروع کردند و به ما گفتند که این شعر در کجاها استفاده می‌شود و بچه‌ها نظرهای خوبی را دادند استاد در نتیجه گفتند که اگر چیزی مانند مال و ماشین بیشتر برای ما دردسر بیشتری هم دارد

امروز استاد چند نفر را برای انشای هفته پیش آماده کردند تا بخوانند

امروز نوبت گروه ۳ بود که همیار معلم بشود استاد به بچه‌ها گفت که من ساختار متن نمره می‌دهم

بچه‌ها آمدند و انشاهای خوبی را خواندندذ  بچه ها  هم نقدهای خوبی را انجام دادند

استاد به آقای موسوی گفت که صفحه ۴۴ را بیاورد و آن را بخواند

بعد از انشاء دیگر دوستانم استاد به آقای منجوقی هم گفتم که صفحه ۴۵ را بخوانند و به آن دقت کنند

بعد استاد بچه‌ها گفت که بچه‌ها گروه ۳ امروز بازی را دارد به او دقت کنید و بعد آقای ثانی گفتند که ما کلماتی را به شما می‌دهیم و با آنان باید چهره‌های استاد را بگویید

بعد از بازی آنها گفت که ما باید صفحه ۳۶ را ببینیم و با آن و در صفحه ۳۶ یک متن

امروزی یا یک داستان بنویسید اما اگر امروزی باشد افتخار آن متن بالا می‌رود

خدانگهدار