فارسی, هفتم مسوولیت

سه شنبه 7اذر فارسی

امروز اقای مجیدی املا هایی که جلسه ی پیش ازما گرفته بودندرا به ماداد که انها راصحیح کنیم.قبل ازاینکه املا ها را به ما بدهد که صحیح کنیم به ما گفتند که حتی یک خط خوردگی هم غلط بگیریدوبادقت صحیح کنید چوننمره از امتحانتان کم میشود کلماتی راکه دراملا گفتم به ترتیب درس ها است.

ماهم امتحانات املا را صحیح کردیم.

بعداقای مجیدی امتحانات ابان ماه رادادندومابا استرس امتحانات راگرفتیم ودیدیم همه ی نمرات زیر 16 است وما گفتیم همه این امتحان را خراب کردیم که ناگهان اقای مجیدی گفتند نترسید این امتحان تا 16 نمره بود وهرکس که 16 شده باشد یعنی نمره اش 20 است.اقای مجیدی گفتند بعد که امتحانات رادیدید ومشکل خودراهم دیدید امتحانتان را برگردانید.بعد اقای مجیدیگفتند درهم کلاسی راچک کنید شاید درانجا تکلیف بگذارم

بعد ما درس سوم یعنی فصل دوم راروخوانی کردیم ومعنی های درس سوم راهم نوشتیموبعد زنگ خورد.

 

 

 

ممنون ازهمراهیتان

موفق باشید.