دروس, هشتم کوشش

کلاس زندگی / یک آذر ماه

کلاس با چک کردن تکالیف شروع شد و مشیری مسئول شد که اون هایی که تکالیف را ننوشته اند را ثبت کنند.
تکالیف که بازدید شد آقای فیروز نیا دفتر یکی از بچه ها رو گرفتند و خصوصیت های مثبتی که برای هر دانش آموزی را نوشته بود را خواندند و در کلاس نقد شد.
به همین ترتیب آقای فیروز نیا نوشته های چند تا از بچه های دیگر را خواندند و گفتند : بچه هایی که خصوصیتشان در دفتر چند تا از بچه ها یکی بود باید تلاش بروز آن را کنند و آن را نشان دهند.
بعد ادامه ی فیلم پاندای کنگ فو کار را برایمان گذاشتند و باید شخصیت های خوب و بد ببری و میمون را به شخصیت های قبلی اضافه میکردیم.

تکلیف زندگی برای جلسه ی آینده :ارسال عکس کامل شده ی شخصیت های دانش آموزان و شخصیت های فیلم پاندای کنگ فو کار در سامانه ی همکلاسی.