اجتماعی, دروس, هشتم کوشش

کلاس‌اچتماعی

چهارشنبه‌اقای‌محمودیان‌درس‌شش‌را‌اموزش‌دادند‌که‌درمورد‌قوه‌قضائیه‌و‌اینکه‌وظیفه‌ان‌در‌جامعه‌چیست‌صحبت‌کردند‌و‌گفتند‌که‌سوالات‌در‌همکلاسی‌گذاشته‌میشود‌و‌انها‌را‌بنویسید‌و‌جواب‌دهید