کلاس‌اچتماعی

چهارشنبه‌اقای‌محمودیان‌درس‌شش‌را‌اموزش‌دادند‌که‌درمورد‌قوه‌قضائیه‌و‌اینکه‌وظیفه‌ان‌در‌جامعه‌چیست‌صحبت‌کردند‌و‌گفتند‌که‌سوالات‌در‌همکلاسی‌گذاشته‌میشود‌و‌انها‌را‌بنویسید‌و‌جواب‌دهید

 

اچتماعی‌کوشش

تکلیف‌‌استاد‌نوشتن‌سوالات‌که‌در‌همکلاسی‌گذاشته‌شده‌است‌را‌در‌دفتر‌باجواب‌کامل‌بنویسید‌جلسه‌پیش‌استاد‌درس‌چهار‌را‌درس‌دادند‌که‌درباره‌وظایف‌دولت‌بود‌بعد‌برگه‌های‌ازمونک‌را‌دادن‌که‌بعضی‌از‌بچه‌ها‌گند‌زده‌بودند‌و‌اینکه‌توضیحی‌درمورد‌امتحان‌اچنماعی‌دادند‌و‌این‌بود‌جلسه‌اچتماعی‌هشتم‌کوشش