تجربی, هشتم کوشش

یکشنبه 1402/9/6

اول برای شروع کلاس آقای معتمدی بچه هارا به حیاط بردند. وموارد مورد نیازی که باید رعایت کنیم را بهمان گفتند. ویکمی هم در باره جشنواره دوباره نگاه کن توضیح مختصر دادند که چه مزیت هایی دارد.بعد آزمایش را شروع کردند. یک نکته درمورد مخلوط کردن یونولیت و بنزین گفتند. استاد گفتند که اگر این دو ماده را مخلوط کنیم چسب درست میشود. ویک آزمایشی هم انجام دادند که نشان دهند تبخیر عمل گرما گیر است. بعد یک دفعه انگشتشان را داخل مخلوط یونولیت و بنزین که آتش زده بودند کردند و انگشتشان آتش گرفت و بعد چند ثانیه خاموش شد. آمااا همینجوری انگشتشان را در این مخلوط نکردند. اول دستشان را خیس کردند بعد وارد این مخلوط کردند. به دلیل این دستشان نسوخت چون بنزین فقط آب دست را تبخیر کرد. بعد این آزمایش جالب و زییبا به کلاس رفتیم. آقای معتمدی شروع به درس دادن کردند.

تاصفحه 24 کتاب درس دادند

تکلیف: ندادند

فرمول بدست آوردن حد اکثر الکترونی که میتواند در یک لایه فرار گیرد:2nبه توان 2

                                                               به امید دیدار.

 

                                                                                                                                                             پایان