دروس, هشتم تلاش, هنر

کلاس هشتم تلاش

سلام آقای علیخاصی وارد کلاس شدند کمی صحبت کردیم بعد آقای علیخاصی برای ما روی تابلو یک نقاشی کشیدند که با شکل های هندسی یک تصویر بکشیم بعد اصلا ار آن فصا خارج شدیم و برای ما فیلمی گذاشتند که کلم بروکلی ها بودند و هویج ها و چند توضیح درباره خرگوش ها که چرا نبودند داخل فیلم بعد به ما گفتند که یک دنیا دیگر را تصور کنیم و آن را بکشیم و بعد هم تکلیف بچه ها را دیدند و تکلیف برای جلسه بعد نوشتن یکی دیگر از آن عکس ها 

خدا نگهدار