کلاس هشتم تلاش

سلام آقای علیخاصی وارد کلاس شدند کمی صحبت کردیم بعد آقای علیخاصی برای ما روی تابلو یک نقاشی کشیدند که با شکل های هندسی یک تصویر بکشیم بعد اصلا ار آن فصا خارج شدیم و برای ما فیلمی گذاشتند که کلم بروکلی ها بودند و هویج ها و چند توضیح درباره خرگوش ها که چرا نبودند داخل فیلم بعد به ما گفتند که یک دنیا دیگر را تصور کنیم و آن را بکشیم و بعد هم تکلیف بچه ها را دیدند و تکلیف برای جلسه بعد نوشتن یکی دیگر از آن عکس ها 

خدا نگهدار

سلام آقای علیخاصی وارد کلاس شدند نشستند و بعضی ها دیر آمدند و به آنها گفت برگه بگیرید بعد گفت که من دیگه خواب دیدم که داشتم راه میرفتم یک جایی بعد صدایی به گوشم رسید که می گفت لا تکن کل حفیظی این از این حفیظی گفت که آقا اینجا دیگه من دستور میدم بعدش منم این مدتی که خواب میدیم حفیظی منا ۳ بار اخراج کرد بعدش آقای حقیظی گفتند که بچه نقاشی هاشون عالیه و از نقاشی بکشین بیرون و براشون یک انیمیشن بزارید که اسم انیمیشن OO بود که خیلی حال بهم زن بود که دماغ پسره مثل بعضی چیز ها ازش آب می یومد این حالا ول کنین اینا را بعدش برا مون عکس گذاشتند که بعضی کاراکتر ها بود که بچه ها پرسپولیس سپاهان می کردند و اینا آقا گفت اینا را بکشید هرکدوم را خواستید که آقای عاصمی و کرمانی همینطور می‌گفتند تویی آ اون می گفت اینا بعدش آقا گفت همین را در یک شکل دیگه بکشید مثلا لاغر چاق و اینا اینم از این زنگ که من و حفیظی منفی خوردیم یکی خدانگهدار