دروس

کلاس فزیک کوشش بنیانیان

کلاس شروع شد استاد گفت که امروز میخواهد پرسش بر گزار کند اما وقتی میخواست شروع شود استاد گفت که بخاطر کمبود زمان و اهمیت در س پرسش نداریم ما نمی دانستیم خوشحال شویم یا ناراحت نکته ها شروع شد استاد روش انتقال بار الکتریکی در اجسام رسانا را به ما آموزش داد وبه ما فرق الکترون مرزی والکتورون آزاد را گفتند